De verschillende ruimtes in Dorpshuis de Spil worden verhuurd*** per DAGDEEL.  Bij gebruik voor langere termijn dient er schriftelijk een gebruikersovereenkomst te worden aangegaan tussen de "GEBRUIKER" en "EXPLOITANT" (= Stichting de Spil Wouwse Plantage). Ook bij gebruik voor korte termijn (eenmalig/onregelmatig) waarbij geen gebruikersovereenkomst wordt gesloten  zijn dezelfde voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden treft u aan hierbij aan (zie "BEPALINGEN GEBRUIKERSOVEREENKOMST" verder op dit blad).   

 

DAGDELEN

Ochtend

van   8.30 uur tot 12.30 uur (= 4 uur)

Middag

van 13.00 uur tot 17.00 uur (= 4 uur)

Avond

van 18.00 uur tot 23.00 uur (= 5 uur)

 

CATEGORIEËN

De tarieven van de dagdelen zijn gekoppeld aan CATEGORIEËN.  We kennen een 3-tal categoriën. Categorie I heeft betrekking op verhuur aan professionele organisaties. Categorie II heeft betrekking op professionele organisaties met een enigszins maatschappelijk belang die geworteld zijn in het dorp Wouwse Plantage (scholen, kerk e.d.). Categorie III heeft betrekking op verenigingen en vrijwilligersorganisaties die geworteld zijn in Wouwse Plantage.  

(BASIS)KOSTEN PER DAGDEEL Categorie I*.                   

Ruimte

2023

2024

Grote zaal

€ 70,00

€ 73,50

Blauwe zaal

€ 52,50

€ 55,25

Vergaderzaal I& II

€ 25,00

€ 26,25

Foyer

€ 97,50

€ 102,50

 

 

 

Beamer + scherm

€ 17,50

€ 17,50

Beheerder p/u

€ 35,00

€ 37,50

* Dit betreft (basis)kosten per dagdeel en zijn alleen geldig op momenten dat onze beheerder structureel aanwezig is (maandagochtend en woensdag- en donderdagmiddag). Andere momenten zijn uiteraard ook mogelijk maar in verband met de extra aanwezigheid van onze beheerder kunnen de tarieven per dagdeel hoger zijn. 

KOSTEN PER DAGDEEL Categorie II*.

Ruimte

2023

2024

Grote zaal

€ 50,00

€ 52,50

Blauwe zaal

€ 27,50

€ 29,00

Vergaderzaal I& II

€ 19,00

€ 20,00

Foyer

€ 65,00

€ 68,25

 

 

 

Beamer + scherm

€ 7,50

€ 8,00

Beheerder p/u

€ 17,50

€ 18,75

* Dit betreft (basis)kosten per dagdeel en zijn alleen geldig op momenten dat onze beheerder structureel aanwezig is (maandagochtend en woensdag- en donderdagmiddag).  Andere momenten zijn uiteraard ook mogelijk maar in verband met de  extra aanwezigheid van onze beheerder kunnen de tarieven per dagdeel hoger zijn. 

 

KOSTEN PER DAGDEEL Categorie III.                           

Ruimte

2023

2024

Grote zaal

€ 33,00

€ 35,00

Blauwe zaal

€ 17,25

€ 18,25

Vergaderzaal I& II

€  11,00

€ 11,50

Foyer

€ 33,00

€ 35,00

De hierbij genoemde tarieven hebben betrekking op EXCLUSIEF gebruik van de ruimte (m.a.w. voor derden is toegang tot de EXCLUSIEF gehuurde  ruimte niet toegangelijk). Indien een dagdeel met andere gebruikers wordt gedeeld is onder bepaalde voorwaarden en in overleg een lager dagdeeltarief mogelijk. Indien de gebruiker de eindtijd in het avonddagdeel (= 11.00 uur) wenst te verlengen, wordt de huurprijs naar rato aangepast wordt.

 

BEPALINGEN GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing bij verhuur van ruimtes in Dorpshuis de Spil, en elke gebruiker wordt geacht zich daar aan te houden.  Deze bepalingen zijn  van toepassing voor zowel verhuur op lange als op  korte/onregelmatige termijn. De voorwaarden zijn als volgt:

Artikel 1

GEBRUIKER dient de aangeboden factuur op basis van de overeenkomst binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Artikel 2

Het is de GEBRUIKER niet toegestaan om de ruimte voor een andere dan in de gebruikersovereenkomst aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EXPLOITANT.

Artikel 3


EXPLOITANT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade of vermissing van eigendommen van gebruiker of personen, die door de GEBRUIKER in het gebouw zijn toegelaten, eveneens wordt uitgesloten enige aansprakelijkheid voor levering van diensten ingeval van overmacht en/of calamiteiten.

Artikel 4

Door de GEBRUIKER dient te worden zorggedragen dat tijdens het gebruik of naar het aanleiding van het gebruik het gebouw en de inventaris op generlei wijze zullenn worden beschadigd. De kosten van herstel van beschadigingen en breuk zijn voor rekening van de GEBRUIKER. De locatie zal compleet en in staat zoals tijdens de ontvangst worden opgeleverd na de tijd van gebruik.

Artikel 5


In het gehele gebouw geldt een rookverbod. Bij overtreding van dit rookverbod door de GEBRUIKER, of door de GEBRUIKER in het gebouw toegelaten personen, is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele boeten aan de stichting opgelegd door het bevoegd gezag. Bij weigering door de GEBRUIKER, of door personen die door de GEBRUIKER in het gebouw zijn toegelaten zal (zullen) de overtreder(s) door of namens de beheerder uit het gebouw worden verwijderd.

Artikel 6

De GEBRUIKER verklaart zich bereid de aanwijzingen met betrekking tot een ordelijk gebruik van het gebouw op te volgen. Die aanwijzigingen kunnen worden gegeven door de beheerder en overige in het gebouw aanwezige personeel of bestuursleden van de stichting.

Artikel 7

De EXPLOITANT behoudt het recht om gedurende de periode van één kalenderjaar maximaal twee maal het gehuurde anders te bestemmen. Dit wordt uiterlijk één week tevoren aan de GEBRUIKER medegedeeld, waarbij een andere ruimte binnen het gebouw of op een ander tijdstip zal worden aangeboden. De EXPLOITANT zal in een dergelijk geval geen restitutie verlenen.

Artikel 8

De door de GEBRUIKER in de Spil opgeslagen zaken die onder andere dienen om de activiteit van de GEBRUIKER te ondersteunen en eigendom zijn van de GEBRUIKER zijn aanwezig in de Spil voor risico en verantwoording van de GEBRUIKER. Deze zaken die eigendom zijn van GEBRUIKER vallen niet onder de inboedelverzekering van EXPLOITANT , en worden geacht door de GEBRUIKER zelf te worden verzekerd.

Artikel 9

De EXPLOITANT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld : nog door de GEBRUIKER, noch door bezoekers van de door de GEBRUIKER georganiseerde activiteit. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële als immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolgde van verblijf in dorpshuis de Spil, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door zaalGEBRUIKERS aangeboden acitiveiten.

Artikel 10

Het is niet toegestaan zelf meegenomen drank- en etenswaren in Dorpshuis de Spil, in welke ruimte dan ook, te nuttigen. Dit geld niet alleen voor de GEBRUIKER maar ook voor personen die door de GEBRUIKER in het gebouw zijn toegelaten.

Artikel 11

Het direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van de EXPLOITANT is mogelijk indien er sprake is van:

a. Het niet nakomen van verplichtingen door de GEBRUIKER zoals vastgelegd in artikel 1 t/m 10

b. Wangedrag door GEBRUIKER van de ruimte

c. Bezorgen van overlast door de GEBRUIKER aan andere GEBRUIKERS.

d. Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van de juiste informatie door de GEBRUIKER aan de EXPLOITANT.

e. Ernstige verdenking van een mogelijke verstoring van de openbare orde door de GEBRUIKER.

f. Het in diskrediet brengen van de goede naam van Dorpshuis de Spil en/of Stichting de Spil Wouwse Plantage

g. Een ernstige verstoring van de relatie tussen GEBRUIKER en overige GEBRUIKERS.

 

De EXPLOITANT zal in geval van één van bovenstaande redenenen voor ontbinding, waarbij beoordeling door de EXPLOITANT bepalend is, niet gehouden zijn tot schadevergoeding of terugbetaling van vooruitbetaalde dagdelen.

 

Stichting de Spil Wouwse Plantage,  1 januari 2022

.